Evropský sociální fond EU Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

HLAVNÍ MENU

Základní informace o projektu
Členové týmu & kontakty
Prezentace
Průběžné zprávy & aktuality
Fotogalerie
Pro členy týmu
Ke stažení - pro MŠMT
E-learning
Softwarová podpora

Průběžné zprávy & aktuality


Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost [ PDF - 160kB ]

Udržitelnost projektu 2015 [ PDF - 49kB ]

Udržitelnost projektu 2016 [ PDF - 49kB ]
Realizované klíčové aktivity

Číslo klíčové aktivity: 01
Název klíčové aktivity: Sestavení řešitelského týmu včetně zahraničních expertů a odborníků z praxe
Období realizace klíčové aktivity: 27. květen - 31. červenec 2009

Od 27. 5. do 31. 7. 2009 byl prováděn monitoring bariér bránících rovnému přístupu žáků-cizinců ke vzdělání na základních školách ve všech krajích ČR. Byly navázány kontakty s vybranými specializovanými pracovišti na problematiku začleňování cizích státních příslušníků do českého prostředí (např. SOZE Brno, členy AUCCJ v Praze apod.) a desítkami škol v ČR, které mají mnoholeté zkušenosti se začleňováním žákůcizinců do základních škol v ČR a českého vzdělávacího systému (např. ZŠ Bělá pod Bezdězem, která má bohaté zkušenosti se začleňováním dětí azylantů do českých základních škol).

Do projektu bylo zapojeno 15 erudovaných odborníků z řad univerzitních pracovníků (zejména z UJEP v Ústí nad Labem) a odborníků ze školské praxe, dále 3 zahraniční experti. Pětičlenný kolektiv se bude věnovat administrativní stránce projektu.

Členové řešitelského týmu zpracovali své dosavadní zkušenosti při začleňování žákůcizinců do výuky a seznámili se se stávajícími studijními programy Učitelství pro 1. stupeň ZŠ.

V průběhu 1. klíčové aktivity proběhly čtyři pracovní semináře řešitelského týmu a s projektem byla seznámena učitelská veřejnost a několik univerzitních pracovišť.

Publicita projektu byla zajištěna realizovanými prezentacemi na nejrůznějších pracovištích u nás i v zahraničí členy řešitelského kolektivu a na vlastní webové stránce projektu.

V rámci této klíčové aktivity proběhlo výběrové řízení na nákup výpočetní techniky. Bylo organizováno celouniverzitně – dle příslušných pokynů a směrnic poskytovatele dotace.

Vzhledem k tomu, že zálohová platba z MŠMT přišla se zpožděním, bylo zapotřebí klíčovou aktivitu financovat z vlastních zdrojů nebo ze zdrojů UJEP. Nicméně se podařilo aktivitu realizovat v plné míře.
Číslo klíčové aktivity: 02
Název klíčové aktivity: Příprava studijních opor pro inovované programy Učitelství na ZŠ
Období realizace klíčové aktivity: 1. červen - 31. prosinec 2009

Od 1. 6. 2009 se začaly se připravovat studijní opory v intencích záměru projektu.

V současné době (aktivita trvá až do konce roku 2009) jsou studijní opory ve fázi dokončení tzv. „papírové“ etapy – tj. odborníci projektu jsou v poslední fázi tvorby opor v klasické formě bez multimediálních prvků.

Zčásti vypracované studijní opory v papírové podobě odrážejí i zkušenosti odborníků z praxe a zahraničí. Na základě realizovaných pracovních cest byly zapracovány poznatky a zkušenosti na nich získané do připravovaných studijních opor.

Byly započaty práce na interaktivním frazeologickém slovníku jako samostatné nezávislé části výstupu projektu.

Publicita projektu je zajišťována prezentacemi na nejrůznějších pracovištích u nás i v zahraničí členy řešitelského kolektivu a aktualizací webové stránky projektu.

Opět vzhledem k tomu, že zálohová platba z MŠMT přišla se zpožděním, bylo zapotřebí klíčovou aktivitu financovat z vlastních zdrojů nebo ze zdrojů UJEP.
Číslo klíčové aktivity: 03
Název klíčové aktivity: Tvorba e-learningových kurzů z vypracovaných studijních opor
Období realizace klíčové aktivity: 27. srpna - 31. srpna 2010

Pouze čtyři dny v tomto monitorovacím období zůstaly na závěrečnou část této aktivity. Na základě spolupráce odborných pracovníků projektu, kteří připravovali k druhému e-learningovému kurzu „klasické“ studijní opory v „papírové podobě“, s ICT pracovníky projektu, kteří převáděli studijní text do elektronických interaktivních podob s multimediálními prvky, proběhly závěrečné korektury studijního textu. Závěrečnou korekturou prošly zejména dokumenty, cvičení (testy) a úlohy v LMS Claroline, stejně tak popis a osnova kurzu, interaktivní obsah kurzu atd. ICT pracovníci projektu zodpovídali poslední dotazy tutorům e-learningového kurzu, jež souvisely zejména s bodovým hodnocením testů a úloh. Příslušné úpravy v systému prováděl Bc. René Baran, který byl určen za správce LMS systému s přístupem na příslušný univerzitní server.

Klíčová aktivita byla zakončena podle harmonogramu, z vypracovaných studijních opor byl dokončen druhý e-learningový kurz s názvem B - 2. kurz - "Čeština pro žáky - cizince v rámci inovace výuky učitelských programů v oboru Učitelství pro 1. st. ZŠ".

V průběhu této aktivity se nevyskytly žádné problémy, které by ovlivnily její zdárný průběh a její úspěšné zakončení.
Číslo klíčové aktivity: 04
Název klíčové aktivity: Pilotní ověření e-learningových kurzů a jejich vyhodnocení
Období realizace klíčové aktivity: 1. září - 31. října 2010

Pilotní ověření druhého e-learningového kurzu s názvem B - 2. kurz - "Čeština pro žáky - cizince v rámci inovace výuky učitelských programů v oboru Učitelství pro 1. st. ZŠ" proběhlo v souladu s harmonogramem v měsících září a říjen 2010. Probíhalo on-line formou v prostředí LMS Claroline (http://cestinaprocizince.ujep.cz/lmssoc/index.php) a zúčastnilo se jej celkem 45 studentů studijních oborů Učitelství pro 1. stupeň základních škol (7503T047), Učitelství pro 1. stupeň základních škol a anglický jazyk (7503T048), Učitelství pro 1. stupeň základních škol a speciální pedagogika (7503T132), Učitelství pro 1. stupeň základních škol a speciální školy (7503T060) na Pedagogické fakultě UJEP. Jednalo se o cíleně vybrané studenty všech ročníků, neboť cílem této klíčové aktivity bylo vyzkoušet funkčnost kurzu za účelem jeho optimalizace pro vyškolení cílové skupiny asi dalších 200 studentů v období listopad 2010 - květen 2011. Pilotní kurz se skládal ze čtyř oddílů a student v něm mohl získat následující bodové hodnocení: I. oddíl: Sociokulturní aspekt ve výuce + test (max. 5 bodů), Žák slovanského původu + test (max. 60 bodů), Žák asijského původu + test (max. 60 bodů), celkem tedy 125 bodů; II. oddíl: Žák-cizinec a literární výchova; Úvod do pohádky; Pohádky + úloha (max. 55 bodů); III. oddíl: Žák-cizinec a regionální výchova; Náměty pro práci s pověstí + 3 úlohy (max. 5 bodů, max. 20 bodů, max., 30 bodů, celkem: 55 bodů); IV. oddíl: Frazeologie ve vyučování češtině jako cizímu jazyku, Trojjazyčný frazeologický slovník + úloha (max. 55 bodů). K úspěšnému splnění pilotního kurzu B bylo zapotřebí, aby student získal min. 174 bodů = 60% z max. počtu 290 bodů. Úspěšným absolvováním měli frekventanti prokázat nabytí kompetencí pro začleňování žáků-cizinců do 1. stupně českých základních škol, a to zejména s ohledem na rozdílné sociokulturní prostředí, z kterého žáci-cizinci pocházejí, a ukázat schopnost využívat literární texty a frazeologii v multikulturních třídách.

V rámci pilotního e-learningového kurzu byli studenti hodnoceni v kategorii Testů (maximální bodová hodnota byla 125 bodů a v kategorii Úloh (maximum bylo 165 bodů). Součet obou bodových hodnot byl tedy 290 bodů, přičemž bylo nutné získat alespoň 60 %, tj. 174 bodů. Všech školených 45 studentů tento limit splnilo a všichni byli tedy úspěšně proškoleni, viz číselné charakteristiky:

 • průměrná bodová hodnota v celém kurzu: 269,3
 • modus: 281
 • medián: 270.

Celou klíčovou aktivitu lze tedy charakterizovat velmi pozitivně; neboť byli pilotním kurzem úspěšně proškoleni úplně všichni školení studenti. Díky zevrubné analýze, jež shrnovala i zpětnou vazbu jeho účastníků, pomohla dořešit některé dosud sporné body, na kterých se řešitelský tým nedokázal zcela shodnout (např. bodové hodnocení jednotlivých úloh vzhledem k jejich náročnosti) a dále umožnila vytvořit objektivní obraz o stavu kompetencí studentů, o jejichž výsledku nerozhoduje nic jiného než fundovaná znalost z kurzu předložených podkladů.

Žádné problémy závažnějšího charakteru, které by tuto klíčovou aktivitu ohrozily, se nevyskytly.
Číslo klíčové aktivity: 05
Název klíčové aktivity: Proškolení cílové skupiny
Období realizace klíčové aktivity: 27. února 2011 - 31. května 2011

V tomto období pokračovalo proškolování cílové skupiny formou druhého e-learningového B-kurzu "Čeština pro žáky-cizince v rámci inovace výuky učitelských programů v oboru Učitelství pro 1. st. ZŠ" v LMS Claroline (zavěšený na serveru UJEP na adrese http://cestinaprocizince.ujep.cz/lmssoc/index.php?category=HUMA), které bylo ukončeno podle harmonogramu k poslednímu dni v květnu 2011. Kurzem byli proškoleni studenti studijního programu Učitelství pro 1. st. ZŠ na Pedagogické fakultě UJEP, konkrétně studijních oborů Učitelství pro 1. stupeň základních škol(7503T047), Učitelství pro 1. stupeň základních škol a anglický jazyk (7503T048), Učitelství pro 1. stupeň základních škol a speciální pedagogika (7503T132), Učitelství pro 1. stupeň základních škol a speciální školy(7503T060) na Pedagogické fakultě UJEP v počtu 252 osob. Výuka v kurzu probíhala stejně jako v předchozích měsících i nadále individuálně on-line formou, a to jak v prostorách Pedagogické fakulty ve specializovaných učebnách, tak v rámci samostatné přípravy studentů na jejich domácích počítačích. Kurz vedli tutoři – odborní pracovníci projektu, kteří spolupracovalipři vedení e-learningovéhokurzu s ICT pracovníky. Kurz se skládal ze samostatných modulů – oddílů, které obsahovaly nejen vlastní studijní materiály, ale také testy, které umožňovaly studujícím autoevaluaci, a konkrétní úlohy, ke kterým dostávali od odborných pracovníků zpětnou vazbu, pokyny k dopracování, korekturám či přepracování zadaných úloh a hodnocení. V kurzu byly 4 samostatné oddíly a studenti v nich mohli získat následující bodové hodnocení:

 • I. oddíl: Sociokulturní aspekt ve výuce + test (max. 5 bodů), Žák slovanského původu + test (max. 60 bodů), Žák asijského původu + test (max. 60 bodů), celkem tedy 125 bodů
 • II. oddíl: Žák-cizinec a literární výchova; Úvod do pohádky; Pohádky + úloha (max. 55 bodů)
 • III. oddíl: Žák-cizinec a regionální výchova; Náměty pro práci s pověstí + 3 úlohy (max. 5 bodů, max. 20 bodů, max., 30 bodů, celkem: 55 bodů)
 • IV. oddíl: Frazeologie ve vyučování češtině jako cizímu jazyku, Trojjazyčný frazeologický slovník + úloha (max. 55 bodů)
K úspěšnému absolvování e-learningovéhoB. kurzu bylo zapotřebí, aby studenti získali minimálně 174 bodů = 60% z max. počtu 290 bodů. Všech 252 studentů, kteří kurz začali řádně studovat, jej úspěšně zakončili. Prokázali tak nabytí kompetencí pro začleňování žáků-cizinců do 1. stupně českých základních škol, a to zejména s ohledem na rozdílné sociokulturní prostředí, z kterého žáci-cizinci pocházejí.

V rámci e-learningového B. kurzu byli studenti hodnoceni v kategorii testů (maximální bodová hodnota byla 125 bodů a v kategorii úloh(maximum bylo 165 bodů). Součet obou bodových hodnot byl tedy 290 bodů, přičemž bylo nutné pro úspěšné absolvování kurzu získat alespoň 60 %, tj. 174 bodů. Z celkově školených 252 studentů toto kritérium splnili všichni studenti. Tato pozitivní skutečnost je výsledkem dvou faktorů, které měly na průběh kurzu dominantní vliv, a to

 • 1. Kurz byl součástí řádné výuky všech registrovaných účastníků (tedy studenti potřebovali kurz úspěšně absolvovat, aby získali kreditní body (dané jejich studijním programem).
 • 2. Tutoři kurzu byli se studenty v neustálém kontaktu prostřednictvím aplikace „Zpětná informace“, pomocí níž studenty permanentně upozorňovali na nedostatky jejich úkolů a nutili je přepracovávat úlohy tak dlouho, dokud nesplňovaly požadovaná kritéria.

Základní číselné charakteristiky statistického zpracování výsledků testů jsou následující: Kurzu se zúčastnilo celkem 252 studentů, úspěšně kurzem prošli všichni. Maximální bodová hodnota v závěrečném hodnocení kurzu byla 290 bodů, hranice úspěšnosti byla 174 bodů. Aritmetický průměr byl 253,3 bodu, medián 251 a modus 271. Nejvyšší bodová hodnota byla 282, nejnižší 222 bodů.

Závěr: Celou klíčovou aktivitu lze charakterizovat velmi kladně; neboť byli B. kurzem úspěšně proškoleni všichni školení studenti.


Problémy při realizaci projektu

Vzhledem k tomu, že před začátkem kurzu proběhlo pod vedením hlavní řešitelky projektu J. Šindelářové instruktážní kontaktní setkání frekventantů kurzu, na kterém byli studenti poučeni o e-learningu a dále měli studenti možnost kontaktovat nejen hlavní řešitelku či jejího zástupce, ale i odborné pracovníky přímo ve výuce nebo v době konzultačních hodin, nevyskytly se žádné problémy, které by průběh této klíčové aktivity nějak narušily.


Číslo klíčové aktivity: 06
Název klíčové aktivity: Vyhodnocení projektu
Období realizace klíčové aktivity: 1. června - 26. srpna 2011

Od 1. června začaly probíhat aktivity směřující k vyhodnocení celého projektu, a to postupně na základě výsledků absolvovaných e-learningových kurzů. V tomto období probíhaly zejména opravy úloh z dokončeného e-learningového B. kurzu a sumarizace jeho výsledků, které si vyžádaly větší časovou náročnost zejména odborných pracovníků, než jsme původně předpokládali.Souviselo to tedy také s faktem uvedeným v části Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity 05 této monitorovací zprávy(snahatěchto pracovníků „donutit“ studenty kurz absolvovat neustále zasílanými zpětnými informacemi požadujícími doplnění jejich odevzdávaných úkolů, a to bez ohledu na termín ukončení kurzu. Konkrétněji se jednalo o to, že vypracované úlohy (zejména přípravy do výuky) bylo zapotřebí i několikrát studentům v korekčních režimech k opravám vracet, takže mnohé úlohy nemohly být v průběhu kurzu bodově ohodnoceny, neboť studenti je zasílali opravené až těsně před ukončením kurzu na konci měsíce května 2011).

Dále se v rámci této aktivity začala hodnotit efektivita vynaložených finančních prostředků. Výsledky a výstupy projektu se konzultují a konfrontují se specializovanými a odbornými tuzemskými pracovišti na problematiku začleňování cizích státních příslušníků do českého prostředí. Další aktivity, nutné pro objektivní vyhodnocení projektu,souvisely s pracovními návštěvami směřovanými do škol (např. v Mostě) a specializovaných našich (např. Výzkumný ústav pedagogický v Praze) i zahraničních vzdělávacích a vědeckých institucí (Šanghaj, Čína) za účelem validity výsledků tohoto projektu v obecné rovině.


Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity

Počáteční fáze této aktivity se začaly realizovat podle harmonogramu, byl ukončen a vyhodnocen e-learningový B-kurz, který je významnou součástí vyhodnocení celého projektu. Výsledky celého projektu byly konzultovány a konfrontovány za účelem jejich validity členy řešitelského kolektivu se specializovanými a odbornými tuzemskými pracovišti na problematiku začleňování cizích státních příslušníků do českého prostředí.


Problémy při realizaci projektu

Žádné problémy se v průběhu realizace této aktivity nevyskytly.

Publicita projektu

Prezentace projektu na XII. světovém kongresu МАПРЯЛ

(XII конгресс Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы) s názvem «Русский язык и литература во времени и пространстве»

konaném ve dnech 10–15. května 2011 v Šanghaji (Шанхайский университет иностранных языков; ШУИЯ):

 • a) vystoupením na kongresu s příspěvkem: D. Baláková – J. Šindelářová: Роль фразеологии в языковой интеграциии школьников в Словакии и Чехии;
 • b) v rámci kulatého stolu s názvem «Русская фразеология» prezentací trojjazyčného frazeologického slovníku (V. Mokienko, J. Šindelářová, D. Baláková) jako výstupu projektu.


Monitorovaný projekt má samozřejmě neustále aktualizovanou webovou stránku- http://cestinaprocizince.ujep.cz/. Vzhledem k jeho odbornému charakteru a ke skutečnosti, že cílová skupina je složena ze studentů PF UJEP, probíhala publicita hlavně v odborných a učitelských kruzích (pracovní pobyty na školách, konference a semináře v tuzemsku i v zahraničí). Při propagaci projektu byla vždy dodržena závazná pravidla vizuální identity ESF. Konkrétně se v tomto monitorovacím období jednalo o aktivity níže popsané. Prostředky k publicitě projektu v monitorovacím období:Internet
Projekt má vlastní webovou stránku http://cestinaprocizince.ujep.cz/ s logy ESF, EU, MŠMT, OP VpK a UJEP, na které jsou informace o identifikaci projektu, o vedoucím a členech realizačního týmu, a na které jsou popisovány jednotlivé etapy projektu. Dále zde jsou odkazy na další prvky publicity projektu. O projektu informuje také stránka http://ujep.cz/cz/podle-uzivatele/pro-pracovniky/projektova-cinnost/c137_projekty-spolufinancovane-z-prostredku-eu.html, na kterou se lze dostat z hlavní stránky UJEP http://ujep.cz/. O projektu byla informována také elektronickou poštou (na základě osobních vztahů členů realizačního týmu) některá pracoviště PF a FF v ČR i v zahraničí.

Tištěné materiály
Na všech zakoupených publikacích včetně učebnic jsou umístěna patřičná loga i ostatní náležitosti v souladu s pravidly publicity, obdobně i na dalších materiálech souvisejících s projektem jsou nalepeny nálepky s logy.

Audiovizuální materiály
Byly vytvořeny speciální prezentace projektu ve formě audiovizuálních textů (fotografie, videa, power-pointové prezentace).

Propagační předměty
Jako propagační předměty slouží samolepky s logy a drobné propagační materiály s informacemi o projektu.

Informační akce
Informace o projektu byly podávány na konferencích, seminářích a různých setkáních – podrobnější popis těchto aktivit viz níže. V rámci této aktivity jsme realizovali řadu akcí k publicitě, jež hodnotíme vzhledem k ohlasu na uskutečněných akcích a projevenému zájmu o spolupráci a výstupy projektu velmi kladně (pracoviště FF a PF v ČR i v zahraničí, učitelská veřejnost, odborná veřejnost). Jednalo se např. o tyto akce:

 • 27. – 29. srpen 2010: vystoupení s frazeologickými příspěvky a prezentace on-line trojjazyčného frazeologického slovníku jako výstupu projektu na mezinárodní vědecké konferenci Dynamické tendencie v slovanskej frazeológii pořádanou Mezinárodní komisí pro výzkum frazeológie slovanských jazyků při Mezinárodním výboru slavistů a Slovenskou frazeologickou komisí při Slovenském výboru slavistů a Filozofickou fakultou KU v Ružomberku, Slovensko (J. Šindelářová, M. Čechová, D. Baláková, V. Mokienko, L. Stěpanova)
 • 5. říjen 2010: prezentace projektu pro studenty prezenčního studia PF UJEP, Učitelství pro 2. a 3. stupeň ZŠ (obor: český jazyk a literatura; Katedra bohemistiky) formou power-pintových prezentací a ukázkami z kurzu (37 studentů; J. Šindelářová)
 • 8. říjen 2010: prezentace projektu vystoupením s názvem E-learningové kurzy v oboru čeština jako cizí jazyk na workshopu Moderní technologie a didaktika jazyka v Liberci pořádanou Katedrou českého jazyka a literatury PF Technické univerzity v Liberci (R. Tlustá, J. Šindelářová)
 • 3. – 5. 1istopad 2010: prezentace projektu na dvou školách v Istanbulu, Turecko, a to vedením dialogu se zahraničními pedagogy o způsobech začleňování cizinců do výuky (R. Šindelářová)
 • 21. leden 2011: prezentace projektu vedením dialogu s právníky z České advokátní komory a z Honkongu zabývajících se mezinárodním právem v rámci akce Právník roku v Praze, výměna zkušeností na téma začleňování dětí-cizinců do školských systémů u nás a v zahraničí (R. Tlustá, R. Šindelářová)
 • 12. únor 2011: prezentace projektu pro studenty kombinovaného studia PF UJEP na rektorátu UJEP formou power-pintových prezentací a ukázkami z kurzu (32 studentů; R. Tlustá, J. Šindelářová)
 • 14. únor 2011: prezentace projektu pro studenty kombinovaného studia PF UJEP, Vychovatelství (Pedagogika volného času) na rektorátu UJEP formou power-pintové prezentací a ukázkami z kurzu (33 studentů; R. Tlustá, J. Šindelářová)
 • 26. únor 2011: prezentace projektu pro studenty kombinovaného studia PF UJEP na rektorátu UJEP formou power-pintových prezentací a ukázkami z kurzu (32 studentů, R. Tlustá, J. Šindelářová)

Speciální články o projektu určené odborné veřejnosti a studentům
Články odborných pracovníků ve sbornících z konferencí a odborných publikacích jsou v současné době přijaty k publikování v tisku.
   Graz - 2013


(c) Bc. René Baran, OIS CI UJEP