Evropský sociální fond EU Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

HLAVNÍ MENU

Základní informace o projektu
Členové týmu & kontakty
Prezentace
Průběžné zprávy & aktuality
Fotogalerie
Pro členy týmu
Ke stažení - pro MŠMT
E-learning
Softwarová podpora

Fotogalerie


SLOVENSKO - konference (fotogalerie)

V Ružomberku v dňoch 27. 8. – 29. 8. 2010 sa konala pod egidou Medzinárodnej komisie pre výskum frazeológie slovanských jazykov pri Medzinárodnom komitéte slavistov, Slovenskej frazeologickej komisie pri Slovenskom komitéte slavistov a Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku medzinárodná vedecká konferencia Dynamické tendencie v slovanskej frazeológii – iniciovaná Katedrou slovenského jazyka a literatúry a organizovaná v spolupráci s mestom Ružomberok.

Na pôde filozofickej fakulty sa stretli poprední lingvisti-slavisti z 12 štátov (Bielorusko, Bulharsko, Česko, Chorvátsko, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Rusko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Ukrajina) – gros z nich členovia medzinárodnej komisie spolu s predsedmi (prof. Dr. Dr. h. c. V. Mokienko, prof. PhDr. J. Mlacek, CSc.) i podpredsedmi (prof. Dr. H. Walter, prof. PhDr. P. Ďurčo, CSc.) oboch frazeologických komisií (medzinárodnej i slovenskej), aby prezentovali najnovšie vedecké poznatky na vývinové premeny frazeológie v synchrónnom či diachrónnom pohľade v slovanských jazykoch, v ich vzájomnej komparácii, ale aj v kontakte s ďalšími jazykmi v Európe.

Ako zdôraznil predseda Slovenskej frazeologickej komisie pri SKS profesor J. Mlacek v súvislosti s témou konferencie – s dynamickými tendenciami vo fraezeológii: ide o proces taký živý, produktívny a mnohostranný, že zasahuje všetky komunikačné sféry, preto je potrebné sa k mnohým otázkam opätovne vrátiť (hoci boli predmetom skúmania už na niektorých predchádzajúcich konferenciách) , a navyše, je to problematika, ktorá môže zaujímať nielen lingvistov, ale pri aplikácii zasahuje komunikáciu, jazykové vyjadrovanie ktoréhokoľvek používateľa jazyka.

Predseda Medzinárodnej komisie pre výskum frazeológie slovanských jazykov pri MKS profesor V. Mokienko zas podčiarkol, že úsilím frazeológov v súčasnosti vo vzťahu k tendenciám zjednotenia Európy v lingvistickom zmysle, k názoru na potrebu jediného spoločného jazyka, je zároveň nachádzať a zdôrazňovať vlastné, národné, špecifické v každom jazyku, čo odráža práve aj frazeológia – a v tom spočíva jej veľký význam. Uviedol aj, že zasadnutie MFK a konferencia podobného charakteru sa konala na pôde filozofickej fakulty už v predchádzajúcom období (r. 2007), ocenil tvorivú a priateľskú atmosféru, ktorá prispela k rozhodnutiu predsedníctva Medzinárodnej komisie pre výskum slovanských jazykov pri MKS poveriť usporiadaním a organizáciou podobného podujatia Slovenskú frazeologickú komisiu pri SKS spolu s FF KU opakovane v Ružomberku.

Medzinárodná vedecká konferencia Dynamické tendencie v slovanskej frazeológii bola nepochybne aj dobrou príležitosťou prezentovať účastníkom nielen fakultu, univerzitu, ale i mesto, región a slovenskú kultúru: na úspešnosti podujatia v tomto smere mali významný podiel i jej čestní hostia – umelkyňa Hanka Hulejová s vnučkou i primátor mesta Ing. Michal Slašťan.
TURECKO - Istanbul (fotogalerie)
(c) Bc. René Baran, OIS CI UJEP